Meeskonna coaching

Meeskonna coaching

Meeskonna caoching aitab Sul oma meeskond viia järgmisele arenguastmele, sõlmida selged koostöökokkulepped, panna paika sihid ja fookused ning vajadusel lahendada erimeelsused teekonnal. 

Enne meeskonna coachingut kaardistatakse olukord ning meeskond ise sõnastab teemad, mida coachingus käsitletakse. 

Iga meeskond läbib oma arengus enamasti alljärgnevad etapid. Millises etapis on Sinu meeskond täna?  

 1. Kujunemine ehk meeskonna moodustamise etapp. Miks meie meeskond eksisteerib, kuidas me asju teeme ja mida meil selleks vaja on? Millised on rollid ja reeglid meie meeskonnas? 
 2. Konfliktide ja vastuolude etappKokkulepitut seatakse kahtluse alla. Valideeritakse, kas kokkulepitu mulle ikkagi sobib? Selles etapis on oluline tegeleda vastupanude ja vastuoludega, tuua lauale pinna all hõõguvad teemad. Kinnistatakse kokkuleppeid või vajadusel muudetakse neid. 
 3.  Kohanemise etapp. Meeskonnana toimimise rituaalid ja kokkulepped on sõlmitud, meeskond on kohandunud tulemuste koju toomisele. Selles etapis on oluline hoida kõrget avatuse taset ja soodustada üksteisele tagasiside andmist. Nii jõuab meeskond kiiremini efektiivse koostöö etappi, kus meeskonnna tulemuslikkus on kõige kõrgem. 
 4. Efektiivse koostöö etapp. Kokkulepped meeeskonnas toimivad. Kõik teavad, miks, mida ja kuidas tehakse. Üldjuhul on see faas, kus meeskonna coachingut ei vajata. 
 5. Ümberkujunemise etapp, kus efektiivsest koostööst on jõutud stagnatsiooni, siiani toiminud kokkulepped on vaja üle vaadata. Vaja on uut hingamist. Oled jõudnud ringiga algusesse tagasi. 

Meeskonna coaching on pikaajaline protsess (miniaalselt 4-6 kuud), kus eesmärke ja muudatusi viiakse ellu samm-sammult. Pikaajaline pühendumine aitab muudatusi juurutada. 

Meeskonna coachingu sessioonide pikkus 3-4h, need toimuvad sagedusega kord kuus ning tulemuslikkuse saavutamiseks on vajalik 4-8 sessiooni. 

Loe artiklit unistuste meeskonnaks kasvamisest

Meeskonna tugevuste coaching

Meeskonna tugevuste coaching aitab Sul oma meeskonna tugevused kaardistadamõista paremini meeskonnaliikmeid, suurendada meeskonnaliikmete eneseteadlikkust ning lahendada meeskondlikke väljakutseid läbi tugevuste prisma. 

Gallupi uuringud kinnitavad, et igal inimesel on suurem potentsiaal kindlates valdkondades – alades, kus väljendub inimese loomupärane anne. Tihti ei oska aga inimene ise ega ka juht inimese loomupäraseid andeid märgata, neid sõnastada ja igapäevaselt parimal viisil rakendada. Gallup on aastakümnete jooksul ja põhjaliku teadustöö tulemusena välja töötanud CliftonStrengths isiksusetesti, mis aitab inimestel tuvastada, kuidas inimene kõige loomuomasemalt mõtleb, tunneb ja käitub. 

Meeskonna tugevuste coaching koosneb järgmistest sammudest: 

 1. Enne teekonnale minekut toimuvad eelkohtumised, et välja selgitada, mis on täna meeskonnas hästi ja millised on suurimad väljakutsed. 
 2. Seejärel viime läbi meeskonna tugevuste töötoa üksteise paremaks tundma õppimiseks ning usaldusliku õhkkonna loomiseks. 
 3. Jätkame meeskonna coachingu sessioonidega, et minna sügavuti meeskonna väljakutsetesse ja leida meeskonna tugevuste baasilt meeskonda võimestavad lahendused.

Meeskonna tugevuste coaching aitab: 

 1. Tõsta meeskonna liikmete eneseteadlikkust
 2. Mõista paremini teisi inimesi ja aitada neil oma loomupäraseid andeid esile tuua
 3. Teadvustada, kuidas me teineteist täiendada saame
 4. Saada tõhusamateks eestvedajateks ja juhtideks
 5. Aktsepteerida ennast sellisena nagu oled ja avada seeläbi oma tõeline potentsiaal

Loe lähemalt meeskonna tugevuste töötoa kohta.

Vaata lähemalt millised näevad välja tugevuste testi raportid blogist.

Tugevuste töötuba on kestvusega 1 päev, meeskonna coachingu sessioonid kestvusega 3-4h. Sõltuvalt meeskonnast on soovitatav sessioonide arv 3-6 korda intervalliga 1 kord kuus. 

Tugevustel põhinev mõtteviis tähendab seda, et keskendud nõrkuste arendamise asemel tugevuste võimendamisele. Selleks, et tugevustele keskenduda tuleb esmalt oma anded tuvastada ja endale teadvustada ja seejärel anded tugevusteks arendada. Loomupärane anne on inimese loomuomane viis mõelda, tunda, käituda. Anne areneb tõeliseks tugevuseks siis kui pühendad selle arendamiseks aega ja energiat.

Tugevustel põhinev liikumine sai alguse 1950ndatel kui psühholoog Donald O. Clifton (1924-2003) küsis olulise küsimuse: „Mis juhtuks kui mõtleme pigem, mis on inimestes hästi selle asemel, et otsida, millised on nende puudused ja arenguvajadused?” Nebraska-Lincolni Ülikooli psühholoogia õppejõuna hakkas ta sügavamalt uurima, mis eristab andekaid inimesi teistest ja jõudis üsna kiiresti arusaamisele, et inimestel endil on keeruline oma andeid märgata ja sõnastada. Selleks, et üha rohkem inimesi oleks oma annetest teadlikud ja töötaksid oma tugevuste tsoonis, töötas Don Clifton aastal 2000 koostöös uurigufirmaga Gallup välja CliftonStrengths testi, mis aitab inimestel oma andeid tuvastada.

 

CliftonStrengths on online isiksustest, mis põhineb 50-aasta jooksul läbi viidud põhjalikele ja professionaalsetele uuringutele ja seda testi on tänaseks üle maailma teinud juba üle 29 miljoni inimese. Test jagab inimeste anded 34 erinevaks teemaks, mis omakorda jagunevad 4-ks valdkonnaks: strateegiline mõtlemine, elluviimine, mõjutamine ja suhete loomine.

Test maksab ca. 45 eurot ja seda saab igaüks osta Gallupi kodulehelt.

Loomupäraste annete arendamine tugevusteks käib valemi järgi TEADVUSTA -> VÕTA OMAKS -> ARENDA. Kui soovid oma andeid päriselt tugevusteks arendada, on soovitav seda teha coachi abiga.

 • töökoha vahetusel ja karjääri sihtide seadmisel
 • enesehinnangu tõstmiseks
 • eneseteadlikkuse suurendamiseks
 • juhina eneseteadlikkuse kasvatamiseks
 • meeskonnana üksteisega sügavamal tasandil tutvumiseks
 • sünergia loomiseks meeskonnas
 • Coachingprogrammi alguses, et andeid prorgammi käigus arendada

Mastermind on grupi coachingu protsess, mis aitab organisatsioonis töötavatel inimestel omavahel efektiivsemat koostööd teha. Grupis luuakse sobiv keskkond, kus liikmed saavad üksteist aidata probleemide lahendamisel ja enda arendamisel ning eri meeskondade tulemusteni juhtimisel.

Mastermind on mõeldud organisatsiooni eri tasandite, osakondade ja valdkonna juhtidele, keda ühendavad ühised organisatsiooni eesmärgid. 

Mastermind tulemuseks on:

 • tõhusam koostöö
 • organisatsiooni kasvubuust
 • efektiivsemad protsessid
 • paranenud infoliikumine
 • vähenenud silostumine
 • suurenenud teineteise mõistmine

Kuidas see töötab: 

 • Eeltöö: organisatsiooni vajaduste kaardistamine ja eesmärkide seadmine
 • Grupikohtumised kord kuus a 4h
 • Programmi pikkus 6-9 kuud
 • Coachingu protsessi toetatakse teooria ja praktiliste tööriistadega
 • vahepealsed kokkulepped osalejatega muutuste loomiseks ja elluviimiseks
Viin läbi organisatsioonisiseseid masterminde üksi või koostöös Juhi5 liikmetega. Juhi5 on terviklik arenguplatvorm juhtidele, mis koondab enda alla juhtimispraktikud, mentorid ja -coachid. 

Tulemused, mida oled aidanud luua

Annika Tuulemäe

"Olin just uuel töökohal alustanud ning coaching aitas mul võtta enda jaoks aega, enda sisse vaadata ning oma mõtted lõpuni mõelda. Aili oskas küsida nii, et iga kord avanes minu enda jaoks täiesti uus perspektiiv. Eriti väärtuslik oli innuka alustava juhi jaoks küsimus „Mis juhtuks kui sa hetkel midagi ei teeks?“. Kohtumiste käigus sain end kõrvalt vaadata ning oma eesmärke paremini sättida. Coaching aitas mul juhina kasvada ning oma meeskonna usaldust kasvatada."

Annika Tuulemäe
Personaliarenduse osakonnajuht
Rabiya Shahid

"Tänu coachingu sessioonidele suutsin tuvastada oma arenguvajadused ja leida uusi viise, kuidas oma enesekindlust ja karjääri edendada. Olen nüüd iseenesena tõesem teiste inimestega suheldes ja kui ma mingil põhjusel seda ei ole, suudan iseenda valukohtadele otsa vaadata. See on võtnud minult tohutu pinge maha. Coaching Ailiga oli suurepärane. Olen talle väga tänulik, et ta utsitas mind vastuseid leidma ja aitas mul asju selgemalt näha. Aitäh, et muutsid minu keskmise aasta üle ootuste heaks!"

Rabiya Shahid
Chief People & Culture Officer

"Ailiga tekkis kohe õige tunne nagu ühe coach-iga tekkima peab. Oma tugevuste kaardistamine ning nende laiema vaatega arutelu aitas mul oma päris-mina uuesti üles leida ning valikuid tehes seda arvesse võtta. Usun, et oma tugevuste teadvustamine ja realiseerimine aitavad end hoida ning paremini eesmärke saavutada. Aili pühendumine ning avatud olek aitasid keerulise otsingu lihtsaks teha. Soovitan teda ning tugevuste kaardistamist ikka ja jälle."

Iiris Õunpuu
Tarneahela juht
Triin Küttim

"Olles saanud pool aastat tagasi spetsialistist juhiks vajasin tuge juhi ameti enda jaoks lahti mõtestamiseks. Leidsin coachis endale partneri, keda iseloomustavad märksõnad professionaalsus, neutraalsus ja muidugi konfidentsiaalsus. Ailiga sain arutada ja läbi mängida oma töös planeeritavaid muudatusi, millega näiteks otsese juhi või personalijuhi juurde kohe ei sooviks minna. Sessioonid coachiga muutsid mind teadlikumaks enda võimetest ja sobivusest juhi kohale."

Triin Küttim
Omniva PR juht
dagny valtson

"Aili on fantastiline coach. Läbi kõikide kohtumiste imetlesin tema juures oskust pühenduda, kuulata ja suunata mängleva kergusega, loomulikult ja siiralt. Teda ei olnud kunagi liiga vähe või liiga palju, vaid täpselt parasjagu, alati õiges kohas ja õigete küsimustega. Coachingul on võlujõud, mida on raske uskuda, kuni oled seda kogenud. Mõtteselgus, eneseteadlikkus ja kindel suund on vaid väikene osa sellest, mida koostöö Ailiga minule andnud on. Minu siirast tänu Sulle südamega pühendumise eest."

Dagny Valtson

"Coachi küsimused ja vestluskäik aitas üle saada osadest minu jaoks muidu keerulistest pimealadest. Samuti sai koostatud tegevuskava, mis aitab täiendavalt toetada minu tugevuste väljaarendamist. Kui muidu oleks testi tulemus jäänud ehk niisama ajusoppi mõtlemiseks, siis tänu coachile sai see aga väga praktiliseks igapäeva osaks muudetud ning seeläbi tõi ellu juurde selgemat sihti, julgust ja enesekindlust.”

Kadri Eensalu
Scroll to Top